इयत्ता दहावी गणित व्हिडियो

इयत्ता दहावी गणित व्हिडियो

गणित भाग 1

प्रकरण 1 : दोन चलांतील रेषीय समीकरणे

प्रकरण 2 : वर्गसमीकरणे

प्रकरण ३ : अंकगणिती श्रेढी

प्रकरण ४ : अर्थनियोजन

प्रकरण ५ : संभाव्यता

प्रकरण ६ : सांख्यिकी

गणित भाग २

प्रकरण 1 :समरूपता

प्रकरण २ : पायथागोरसचे प्रमेय

प्रकरण ३ : वर्तुळ

प्रकरण ४ : भौमितिक रचना

प्रकरण ५ : निर्देशक भूमिती

प्रकरण ६ : त्रिकोणमिती

प्रकरण ७ : महत्त्वमापन

इतर प्रकरणांच्या व्हिडियो लवकरच अपलोड केल्या जातील

दहावी गणित भाग 1

इयत्ता दहावी गणित भाग 1 मध्ये खालील पप्रकरणे आणि सरावसंच येतात. तुम्ही वरील लिंक वर क्लिक करून या संदर्भातील व्हिडियो पाहू शकता.

प्रकरण 1 – दोन चलांतील रेषीय समीकरणे

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 1 – दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.1

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 1 – दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.2

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 1 –  दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.3

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 1 – दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.4

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 1 – दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.5

प्रकरण 1 – दोन चलांतील रेषीय समीकरणे संकीर्णप्रश्न संग्रह 1

प्रकरण 2 – वर्गसमीकरणे  

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 2 – वर्गसमीकरणे  सरावसंच 2.1

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 2 – वर्गसमीकरणे  सरावसंच 2.2

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 2 – वर्गसमीकरणे  सरावसंच 2.3

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 2 – वर्गसमीकरणे  सरावसंच 2.4

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 2 – वर्गसमीकरणे  सरावसंच 2.4

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 2 – वर्गसमीकरणे  सरावसंच 2.6

वर्गसमीकरणे  संकीर्णप्रश्न संग्रह 2

प्रकरण 3 – अंकगणिती श्रेढी

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 3 – अंकगणिती श्रेढी सरावसंच 3.1

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 3 – अंकगणिती श्रेढी सरावसंच 3.2

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 3 – अंकगणिती श्रेढी सरावसंच 3.3

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 3 – अंकगणिती श्रेढी सरावसंच 3.4

प्रकरण 3 – अंकगणिती श्रेढी संकीर्णप्रश्न संग्रह 3

प्रकरण 4 – अर्थनियोजन

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 4 – अर्थनियोजन सरावसंच 4.1

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 4 – अर्थनियोजन सरावसंच 4.2

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 4 – अर्थनियोजन सरावसंच 4.3

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 4 – अर्थनियोजन सरावसंच 4.4

प्रकरण 4 – अर्थनियोजन संकीर्णप्रश्न संग्रह 4 A

सं प्रकरण 4 – अर्थनियोजन कीर्णप्रश्न संग्रह 4B

प्रकरण 5 – संभाव्यता

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 5 – संभाव्यता सरावसंच 5.1

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 5 – संभाव्यता सरावसंच 5.2

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 5 – संभाव्यता सरावसंच 5.3

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 5 – संभाव्यता सरावसंच 5.4

प्रकरण 5 – संभाव्यता संकीर्णप्रश्न संग्रह 5

प्रकरण 6 – सांख्यिकी

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 6 – सांख्यिकी सरावसंच 6.1

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 6 – सांख्यिकी सरावसंच 6.2

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 6 – सांख्यिकी सरावसंच 6.3

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 6 – सांख्यिकी सरावसंच 6.4

दहावी गणित भाग 1 प्रकरण 6 – सांख्यिकी सरावसंच 6.5

प्रकरण 6 – सांख्यिकी संकीर्णप्रश्न संग्रह 6

दहावी गणित भाग 2

इयत्ता दहावी गणित भाग 2 मध्ये खालील पप्रकरणे आणि सरावसंच येतात. तुम्ही वरील लिंक वर क्लिक करून या संदर्भातील व्हिडियो पाहू शकता.

प्रकरण 2 – समरूपता

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 2 – समरूपता सरावसंच 1.1

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 2 – समरूपता सरावसंच 1.2

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 2 – समरूपता सरावसंच 1.3

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 2 – समरूपता सरावसंच 1.4

प्रकरण 2 – समरूपता संकीर्णप्रश्न संग्रह 1

प्रकरण 2 – पायथागोरसचे प्रमेय   

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 2 – पायथागोरसचे प्रमेय सरावसंच 2.1

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 2 – पायथागोरसचे प्रमेय सरावसंच 2.2

प्रकरण 2 – पायथागोरसचे प्रमेय संकीर्णप्रश्न संग्रह 2

प्रकरण 3 – वर्तृळ

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 3 – वर्तृळ सरावसंच 3.1

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 3 – वर्तृळ सरावसंच 3.2

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 3 – वर्तृळ सरावसंच 3.3

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 3 – वर्तृळ सरावसंच 3.4

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 3 – वर्तृळ सरावसंच 3.5

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 3 – वर्तृळ सरावसंच 3.6

प्रकरण 3 – वर्तृळ संकीर्णप्रश्न संग्रह 3

प्रकरण 4 – भौमितिक रचना

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 4 – भौमितिक रचना सरावसंच 4.1

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 4 – भौमितिक रचना सरावसंच 4.2

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 4 – भौमितिक रचना सरावसंच 4.3

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 4 – भौमितिक रचना सरावसंच 4.4

प्रकरण 4 – भौमितिक रचना संकीर्णप्रश्न संग्रह 4

प्रकरण 5 – निर्देशक भूमिती

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 5 – निर्देशक भूमिती सरावसंच 5.1

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 5 – निर्देशक भूमिती सरावसंच 5.2

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 5 – निर्देशक भूमिती सरावसंच 5.3

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 5 – निर्देशक भूमिती सरावसंच 5.4

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 5 – निर्देशक भूमिती सरावसंच 5.5

प्रकरण 5 – निर्देशक भूमिती संकीर्णप्रश्न संग्रह 5

प्रकरण 6 – त्रिकोणमिती  

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 6 – त्रिकोणमिती सरावसंच 6.1

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 6 – त्रिकोणमिती सरावसंच 6.2

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 6 – त्रिकोणमिती सरावसंच 6.3

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 6 – त्रिकोणमिती सरावसंच 6.4

प्रकरण 6 – त्रिकोणमिती संकीर्णप्रश्न संग्रह 6

प्रकरण 7 – महत्त्वमापन

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 7 – महत्त्वमापन सरावसंच 7.1

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 7 – महत्त्वमापन सरावसंच 7.2

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 7 – महत्त्वमापन सरावसंच 7.3

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 7 – महत्त्वमापन सरावसंच 7.4

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 7 – महत्त्वमापन सरावसंच 7.5

प्रकरण 7 – महत्त्वमापन संकीर्णप्रश्न संग्रह 7