दहावी विज्ञान भाग 1 – प्रश्नपत्रिका स्वरूप – नोट्स

दहावी विज्ञान भाग 1 – प्रश्नपत्रिका स्वरूप – नोट्स

नमस्कार मित्रांनो या लेखात आपण दहावी विज्ञान भाग 1 या विषयाचे प्रश्नपत्रिका स्वरूप पाहणार आहोत.

प्रश्न 1 ला

अ) प्रत्येकी 5 गुणांचे बहुपर्यायी प्रश्न                                  5 गुण

ब) प्रत्येकी 1 गुणांचे 5 प्रश्न                                            5 गुण

प्रश्न 2 रा

अ) प्रत्येकी 2 गुणांची 3 पैकी 2  शास्त्रीय करणे लिहा            6 गुण

ब) प्रत्येकी 2 गुणांचे 5 पैकी 3 प्रश्न सोडवा                         6 गुण

प्रश्न 3 रा

प्रत्येकी 3 गुणांचे 8 पैकी 5 प्रश्न सोडवा                                 15 गुण

प्रश्न 4 था

प्रत्येकी 5 गुणांच्या 2 पैकी एका प्रश्नाचे उत्तर लिहा                5 गुण

अशाप्रकारे एकूण 40 गुणांची लेखी परीक्षा बोर्डाला विज्ञान भाग 1 ची असणार आहे. विज्ञान भाग 2 चा पेपर सुद्धा 40 गुणांचा असतो.