अकरावी CET – विज्ञान भाग 1 – ऑनलाईन टेस्ट

अकरावी CET – विज्ञान भाग 1 – ऑनलाईन टेस्ट

खालील बटनांवर क्लिक करून तुम्ही ऑनलाईन टेस्ट देवू शकता. लवकरच इतर प्रकरणांच्या ऑनलाईन चाचण्या अपडेट केल्या जातील

वरील चाचण्या मध्ये साधारणत: बहुपर्यायी प्रश्न आहेत. याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल.

(1) पृथ्वीवरील 60 N वजनाच्या व्यक्तीचे चंद्रावरील वजन साधारण ____ असेल.
           

(A) 360 N                  

(B) 36 N                   

(C) 6 N                    

(D) 10 N

(2) चंद्रावरील 8N वजनाच्या व्यक्तीचे पृथ्वीवरील वजन किती असेल?      

(A) 3N                       

(B) 4N                       

(C) 8N                       

(D) 48N

(3) एखाद्या वस्तूला पृथ्वी ज्या गुरुत्वीय बलाने आकर्षित करते त्याला ____ म्हणतात.        

(A) वस्तू                      

(B) वस्तुमान                 

(C) वजन                     

(D) त्वरण

(4) कोणत्याही वस्तूचे ____ म्हणजे त्यामध्ये असलेल्या द्रव्यसंचयाचे मापन होय.

(A) वजन                     

(B) वस्तुमान                 

(C) त्वरण                     

(D) वेग

सध्या पहिल्या प्रकरणांच्या काही प्रश्नावर ऑनलाईन चाचणी बनवली आहे. लवकरच इयत्ता दहावी विज्ञान भाग 1 आणि 2 च्या सर्व प्रकरणांवर चाचणी तयार करण्यात येईल. तरी तुम्ही अधून मधून आपल्या संकेतस्थळाला भेट देत जा. जेणेकरून अकरावी प्रवेशासाठी असलेली CET परीक्षा तुम्ही यशस्वीपणे पार पाडू शकाल.